حمیـــــــــــــد اردکانیـــــــــان

کارشناس ارشد مدیریت

کارشناس آموزشی و اداری دانشکده

 

 


حمیدرضا طاهرانپور

کارشناس ارشد کامپیوتر (نرم افزار)

مسئول مجموعه سایتهای کامپیوتر دانشکده

کارشناس پژوهشی دانشکده


سعید وقایعی

کارشناس ارشد برق

مسئول مجموعه آزمایشگاههای برق

کارپرداز دانشکده


الیاس خادمی

مسئول مجموعه آزمایشگاههای بتن و مکانیک