محمد آسیایی

دکتری مهندسی برق – الکترونیک
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تخصصی: الکترونیک- طراحی مدارهای VLSI توان- پایین با کارایی بالا در تکنولوژیهای نانومتر
پست الکترونیکی: m.asyaei[at]du.ac.ir
شماره تلفن :  ۷ – ۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱   ، داخلی : ۴۳۷
محل و شماره اتاق: طبقه اول ساختمان خوارزمی جدید جنب آسانسور- اتاق شماره ۵۶۲