رضا ناظم نژاد

سمت: مدیرگروه آموزشی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی: طراحی کاربردی:   ارتعاشات،   نانو مکانیک،   تنش پسماند

پست الکترونیکی: rnazemnezhad[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم:   ۷ الی  ۳۵۲۲۰۸۱ – ۰۲۳       داخلی: ۴۱۳

محل و شماره اتاق: طبقه سوم ساختمان خوارزمی جدید ۵۷۹

علیرضا آلبویه

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:   Composite Materials , Polymeric Nanocomposites , Polymeric Nanofoams, Modal analysis, Control

پست الکترونیکی: a.albooyeh[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم:   ۷ الی  ۳۵۲۲۰۸۱ – ۰۲۳       داخلی: ۶۲۴

محل و شماره اتاق: طبقه سوم ساختمان خوارزمی جدید ۵۷۹


رسول محبی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:  مکانیک سیالات  انتقال حرارت    محیط متخلخل    روش شبکه بولتزمن   مکانیک سیالات محاسباتی   تونل باد

پست الکترونیکی: rasul_mohebbi[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم:   ۷ الی  ۳۵۲۲۰۸۱ – ۰۲۳       داخلی: ۳۷۴

محل و شماره اتاق: همکف ساختمان خوارزمی ۴۲۰