رضا مرتضوی

سمت : سرپرست دانشکده

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تخصصی:

پست الکترونیکی: r_mortazavi[at]du.ac.ir

شماره تلفن مستقیم: ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶  با داخلی: ۴۳۸

شماره و محل اتاق: طبقه همکف ساختمان خوارزمی اتاق ۴۱۶

 


سیده ملیحه خاتمی

مرتبه علمی: مربی

زمینه تخصصی:

آدرس اینترنتی: m_khatami[at]du.ac.ir

شماره تلفن: ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶   داخلی: ۳۲۷

شماره و محل اتاق: طبقه همکف ساختمان خوارزمی اتاق ۴۰۶

 


سیده حمیده عرفانی

سمت : مدیر گروه

مرتبه علمی: مربی

زمینه تخصصی:

آدرس اینترنتی: sh.erfani[at]du.ac.ir

شماره تلفن: ۳۵۲۲۰۰۸۱-۶   داخلی: ۳۲۸

شماره و محل اتاق: طبقه همکف ساختمان خوارزمی اتاق