منصوره معادی

مرتبه علمی : مربی

زمینه تخصصی:

پست الکترونیکی: m_moadi[at]du.ac.ir

تلفن محل کار: ۳۵۲۲۰۰۸۱-۵  داخلی:۳۲۹

آدرس محل کار:  همکف ساختمان خوارزمی دانشگاه دامغان


رسول جمشیدی

سمت : سرپرست گروه صنایع

مرتبه علمی :  استادیار

زمینه‌های تخصصی: قابلیت اطمینان، کنترل کیفیت و مدیریت زنجیره تأمین

پست الکترونیکی: r.jamshidi[at]du.ac.ir

تلفن محل کار:۴۸۸

آدرس محل کار: اتاق ۴۱۸