دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی

By اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵اصلی

دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی

رشته مهندسی صنایع:

علی رضا حسینی     ۱۹/۷۸

فاطمه فکور             ۱۹/۳۵

ابوذر کاظمی            ۱۸/۳۹

رشته مهندسی کامپیوتر

عباس حیدر نسب فرگوش      ۱۹/۹۱

بنیامین تیموری                     ۱۹/۶۷

حامد خلیلی                        ۱۹/۳۱

رشته مهندسی برق

امیر کسرا آرمان                        ۱۹/۰۶

ساناز علی خواه                        ۱۸/۶۹

هدی دیوبند                              ۱۸/۵۶

رشته مهندسی مکانیک

پویان شفاعت                            ۱۹/۶۶

سعید کریمی                             ۱۹/۲۴

امیر حسین فرهودی                    ۱۸/۶۸

رشته مهندسی عمران

مجتبی سویزی                         ۱۸/۹۷

رضا عرب سرهنگی                    ۱۸/۴۷

محسن شریفی                        ۱۸/۲۶