دانشجویان برتر دانشکده در نیمسال دوم ۹۶-۹۵

By آبان ۳۰, ۱۳۹۶اصلی

قابل توجه دانشجویان برتر : حجم اینترنت نامبردگان در لیست ذیل به میزان ۵ گیگابایت افزایش یافته است. 

 

مقطع دوره گروه آموزشي رشته شماره دانشجو نام خانوادگي و نام رتبه واحد اخذشده
كارشناسي روزانه مهندسي صنايع مهندسي صنايع ۹۳۱۱۱۰۰۳ اسماعيل زاده رزمقان ميلاد ۱ ۲۲
كارشناسي روزانه مهندسي صنايع مهندسي صنايع ۹۳۱۱۱۰۰۴ افضلي نائيني عليرضا ۲ ۲۳
كارشناسي روزانه مهندسي صنايع مهندسي صنايع ۹۳۱۱۱۰۳۵ محمودي امير ۳ ۲۴
كارشناسي روزانه مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۹۳۱۲۱۰۳۰ عليان نژادي فاطمه ۱ ۲۲
كارشناسي روزانه مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۹۳۱۲۱۰۴۳ بهاري مسعود ۲ ۱۸
كارشناسي روزانه مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۹۳۱۲۱۰۰۲ بابائي مهديه ۳ ۱۹
كارشناسي روزانه مهندسي برق مهندسي برق ۹۳۵۴۱۰۳۰ قياسي كرماني عليرضا ۱ ۲۰
كارشناسي روزانه مهندسي برق مهندسي برق ۹۳۵۴۱۰۰۴ اقابزرگي حسين ۲ ۲۱
كارشناسي روزانه مهندسي برق مهندسي برق ۹۴۵۴۱۰۳۹ نديرخانلو جواد ۳ ۱۸
كارشناسي روزانه مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك ۹۲۵۵۱۰۰۹ جهانميري ميلاد ۱ ۱۹
كارشناسي روزانه مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك ۹۳۵۵۱۰۳۴ ماهوري روح الله ۲ ۱۷
كارشناسي روزانه مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك ۹۳۵۵۱۰۱۳ دهقاني پوده محمدصادق ۳ ۱۶
كارشناسي روزانه مهندسي عمران مهندسي عمران ۹۵۵۳۱۰۳۵ عبدي سعيد ۱ ۱۷
كارشناسي روزانه مهندسي عمران مهندسي عمران ۹۵۵۳۱۰۵۹ نورعلي كسري ۲ ۲۱
كارشناسي روزانه مهندسي عمران مهندسي عمران ۹۳۵۳۱۰۲۴ سراب محمدامين ۳ ۲۱
كارشناسي نوبت دوم مهندسي صنايع مهندسي صنايع ۹۲۱۱۲۰۰۷ خادميان امين ۱ ۱۸
كارشناسي نوبت دوم مهندسي صنايع مهندسي صنايع ۹۴۱۱۲۰۲۵ ميرمحسني اعظم السادات ۲ ۱۶
كارشناسي نوبت دوم مهندسي صنايع مهندسي صنايع ۹۳۱۱۲۰۲۴ روان بخش محمد ۳ ۲۰
كارشناسي نوبت دوم مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۹۳۱۲۲۰۰۹ تيموري بنيامين ۱ ۱۸
كارشناسي نوبت دوم مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۹۳۱۲۲۰۳۵ كي پور ستايش ۲ ۲۰
كارشناسي نوبت دوم مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۹۳۱۲۲۰۱۶ رحمانيان مطهره ۳ ۲۰
كارشناسي نوبت دوم مهندسي برق مهندسي برق ۹۳۵۴۲۰۱۷ سيدي حميدرضا ۱ ۱۹
كارشناسي نوبت دوم مهندسي برق مهندسي برق ۹۳۵۴۲۰۲۴ عزيزمحمدي امير ۲ ۲۰
كارشناسي نوبت دوم مهندسي برق مهندسي برق ۹۴۵۴۲۰۰۷ رضائي محمدمهدي ۳ ۱۸
كارشناسي نوبت دوم مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك ۹۳۵۵۲۰۱۹ شايسته فر ميثاق ۱ ۲۰
كارشناسي نوبت دوم مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك ۹۳۵۵۲۰۰۴ كاويانفر رضا ۲ ۲۰
كارشناسي نوبت دوم مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك ۹۴۵۵۲۰۰۳ ايوبي پزوه سعيد ۳ ۱۴
كارشناسي نوبت دوم مهندسي عمران مهندسي عمران ۹۴۵۳۲۰۰۹ رضواني محمد ۱ ۱۹
كارشناسي نوبت دوم مهندسي عمران مهندسي عمران ۹۴۵۳۲۰۰۶ بختياري عليرضا ۲ ۱۷
كارشناسي نوبت دوم مهندسي عمران مهندسي عمران ۹۴۵۳۲۰۰۴ اكبري غزل ۳ ۱۹