انتصابات جدید دانشکده فنی و مهندسی (خرداد۹۵)

By خرداد ۹, ۱۳۹۵اصلی

انتصاب آقای دکتر رضا ناظم نژاد به سمت سرپرستی گروه مهندسی مکانیک

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مرتضوی سرپرست محترم دانشکده فنی و مهندسی، جناب آقای دکتر رضا ناظم نژاد به سمت سرپرست گروه مهندسی مکانیک منصوب گردید.

 

 

انتصاب آقای دکتر محمدحسین طالب پور به سمت سرپرستی گروه عمران

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مرتضوی سرپرست محترم دانشکده فنی و مهندسی، جناب آقای دکتر محمد حسین طالب پور به سمت سرپرست گروه مهندسی عمران منصوب گردید.

 

 

انتصاب آقای دکتر رسول جمشیدی به سمت سرپرستی گروه مهندسی صنایع

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر مرتضوی سرپرست محترم دانشکده فنی و مهندسی، جناب آقای دکتر رسول جمشیدی به سمت سرپرست گروه مهندسی صنایع منصوب گردید.